PRIKAZ SLUČAJA

Naučni odbor vas poziva da aktivno učestvujete na ovom kongresu koji će biti izuzetan povod za razmenu mišljenja i iskustava. Radujemo se dobijanju sažetaka online putem radi njihovog razmatranja i uključivanja u naučni program u vidu usmene ili poster prezentacije

Dostavljeni sažeci treba da daju kratak opis naslova i teme. Svi sažeci će biti pregledani od strane članova radnih grupa i/ili Naučnog odbora.

Svi prihvaćeni sažeci će biti objavljeni u ,,Knjizi sažetaka“ koja postoji kao digitalni dodatak časopisu ,,Archive of Oncology“, kao i online putem na sajtu kongresa.

Uputstvo za pripremu i podnošenje sažetaka

Uputstvo za pripremu sažetaka

 • Sažeci se šalju samo na engleskom jeziku
 • Molimo da naslov jasno ukazuje na sadržaj priloženog sažetka.
 • Izbegavajte skraćenice u naslovu (izuzetak su naučni termini). Skraćenice se mogu koristiti u tekstu ako su definisane prilikom prve upotrebe.
 • Uverite se da pravilno koristite engleski jezik.
 • Molimo vas da naslove sažetaka i imena koautora NE pišete velikim slovima.
 • Ime autora (puno ime, prezime) i mesto rada (institucija, grad, država) treba navesti u odgovarajućim poljima u obrascu, a ne u naslovu sažetka.
 • Diplome, titule, adrese i priznanja treba izostaviti u naslovu i tekstu sažetka.

Nemojte kopirati svoj sažetak iz bilo kog programa za obradu teksta.

Da biste dostavili sve neophodne informacije u sažetku, molimo da:

 • navedete specifičnu pozadinu i cilj studije
 • navedete korišćene metode
 • sumirate dobijene rezultate
 • navedete zaključke do kojih ste došli
 • Izaberite 3 do 6 ključnih reči, po abecednom redu i poželjno je preuzeti ih iz medicinskog  rečnika ,,Medical Subject Headings“ (MeSH)
 • uverite se da sažetak ne sadrži pravopisne, gramatičke ili naučne greške, jer će biti reprodukovan tačno onako kako je podnet.
 • koristite Time New Roman, font 12, justify orijentaciju i 1,5 prored
 • predavači po pozivu mogu poslati i proširene sažetke sa najvažnijim referencama